Tut mở khóa facebook dạng két sắt 956

Tut mở khóa facebook dạng két sắt 956

TUT MỞ KHÓA FACEBOOK BỊ KHÓA DẠNG
KÉT SÁT 956
Fake IP :tải vpn trên chplay hoặc app store - ip Singapore và Ngôn Ngữ : UK
Vào Link Contact Sau :
https://m.facebook.com/help/contact/288611514529252
https://m.facebook.com/help/contact/377211842296337
https://m.facebook.com/help/contact/268228883256323
Câu Kháng :
1 My Facebook account is locked
2: Hi Facebook my account is locked by mistake
I hope Eacebook considers and can give me access to my account as
soon as possible, thank you

3. ảnh anh em up cmnd lên nhé

_________________________________

Cách Mở Khóa Facebook Bị Khóa Xác Minh Danh Tính

- Ngôn ngữ uk - chụp màn hình khóa

MỞ KHÓA FACEBOOK BỊ LỖI KHÔNG XÁC MINH
ĐƯỢC DANH TÍNH BY DŨNG MEDIA
B
Fake IP và Fake Ngôn Ngữ: Tiếng UK
Vào Các Đường Link Contact :

Link 252
https://m.facebook.com/help/contact/
288611514529252
Dòng 1 :
Hi Facebook my account is locked
Dòng 2 :
I can't log in to my account, hope Facebook
looks at it and unlocks it for me

Link 337
https://m.facebook.com/help/contact/
377211842296337
Dòng 1:
Hi Facebook my account is locked
Dòng 2 :
Hi Facebook I can't log in to my account, hope
Facebook will review and unlock my account
I sincerely thank

Úp ảnh màn hình
Link 323
https://m.facebook.com/help/contact/
268228883256323
Chọn Dòng Cuối
Thần Chú :
Hi Facebook I can't log in to my account, hope
Facebook will review and unlock my account
I sincerely thank

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++tút 2

Tut mở khóa két sắt 956 cho Via

Tut mở khóa két sắt 956 cho Via

Login via - đổi ngôn ngữ UK - IP mạng US
spam nhiều lần các link kháng nghị sau

https://m.facebook.com/help/contact/221689587951755

https://m.facebook.com/help/contact/268228883256323

https://m.facebook.com/help/contact/377211842296337

https://m.facebook.com/help/contact/290391837683878
 

còn link này bổ sung sau khi ae làm xong thủ tục trên

https://m.facebook.com/help/contact/180237885820953

vào link này nên mở bằng tab ẩn danh: vào thì chọn dòng 1 rồi dòng 4

điền đầy đủ thông tin

Sau đó, chờ 24h - 72h xem kết quả

 

Chủ đề: I ask you to grant me illustration options

Thần chú: Hi Facebook team, I have some issues for you to look into, my account is currently locked and doesn't give me the option to verify this makes me extremely uncomfortable. My account information:

Facebook UID:-

Account name:-

Date of birth:-

Email:-

Server: - Vietnam

Listed Account:-

Please consider so I can access my account as soon as possible. Thank you!

Chúc ae thành công!