Hướng dẫn đổi mật khẩu gmail khi dính số điện thoại cũ

Hướng dẫn đổi pass gmail và thêm mail khôi phục khi dính số điện thoại cũ

Bước 1 : trên trình duyệt chrome - login vào gmail bình thường

Bước 2 : 

Bước 3: nhập pass xong sẽ ra link này : 

https://myaccount.google.com/phone?hl=vi&rapt=AEjHL4MfovqV5AyZ4PE2oZ7xqnQpwTmzGp-3CP14XsF4EtUOUGbwptWJrDpvVob8xcjIHWCvO1Yfv..................

Copy lấy đoạn từ  ?hl=vi&rapt=AEjHL4MfovqV5AyZ4PE2oZ7xqnQpwTmzGp-3CP14XsF4EtUOUGbwptWJrDpvVo......................................

Bỏ vào đằng sau 2 link đổi pass hoặc đổi mail khôi phục

+ Link Đổi Pass: https://myaccount.google.com/signinoptions/password  bỏ vào đây muốn đổi pass

+ Link Đổi mail khôi phục: https://myaccount.google.com/recovery/email bỏ vào đây muốn đổi mail khôi phục

Link đổi thông tin khi đòi code

VIDEO HD DAN: https://youtu.be/1FucbC6P32k
Get Rapt
https://myaccount.google.com/signinoptions/rescuephone?hl=en
Changer password
https://myaccount.google.com/signinoptions/password?utm_source=google-account&utm_medium=web&continue=https://myaccount.google.com/security&rapt=
Changer Email Recover
https://myaccount.google.com/recovery/email?utm_source=google-account&utm_medium=web&rapt=
Remove Secure 
https://myaccount.google.com/signinoptions/securityquestion?utm_source=google-account&utm_medium=web&rapt=